Algemene Voorwaarden

 

Metdehand.nl is een platform

Metdehand.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van handgemaakte producten, ongedwongen kan shoppen in het aanbod. Metdehand.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Metdehand.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers om objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

 

Metdehand.nl probeert verkopers en kopers tot elkaar te brengen. Metdehand.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Metdehand.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Biedingen niet bindend

Metdehand.nl is geen veilingsite, maar een advertentieplatform met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn.

 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Metdehand.nl advertentie. Metdehand.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Metdehand.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

 

Gebruik van de (inhoud van) de website van Metdehand.nl

Metdehand.nl promoot de Metdehand.nl website en inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Metdehand.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

 

Gebruik van uw materiaal, geplaatst op Metdehand.nl, in Specials op het platform en/of welke verzonden worden naar diverse media, dient te voldoen aan bepaalde sfeer en kwaliteitsvoorwaarden, passende bij het thema van de specials. Dit geschied meestal op uitnodiging van Metdehand.nl. Metdehand.nl heeft altijd eindredactie.

 

Het is u niet toegestaan de website van Metdehand.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Metdehand.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke weblogs of persoonlijke online media) zijn toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Metdehand.nl.

 

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Metdehand.nl

Metdehand.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze naar de mening van Metdehand.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Metdehand.nl, onverminderd het recht van Metdehand.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Metdehand.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

-          verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,

-          verwijdering van beoordeling(en),

-          schorsing van het account,

-          beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland),

-          verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

-          advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,

-          advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,

-          (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,

-          advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,

-          advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden,

-          beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,

-          gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Metdehand.nl,

-          gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;

-          gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Metdehand.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

 

Bindend advies

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Metdehand.nl zelf onderneemt om de aan Metdehand.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Metdehand.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Metdehand.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

 

Regels voor het plaatsen van een advertentie

 

Algemeen.

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.

 • Heeft u uw artikel verkocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.

 • Het is niet toegestaan advertenties op Metdehand.nl te plaatsen anders dan door Metdehand.nl aangegeven.

 • Het is niet toegestaan om een adverteerder-naam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.

 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.

 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.

 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Metdehand.nl. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

 

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.

 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.

 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

 

Niet toegestane informatie in advertentie.

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Metdehand.nl beleidsregels zijn niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf

 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.

 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:

 • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

 • Waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

 

Premium Membership

Het membership wordt aangegaan voor één jaar. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Als U niet opzegt wordt het membership na één jaar stilzwijgend verlengd naar onbepaalde tijd en geldt ook één maand opzegtermijn. U kunt het membership beëindigen per mail. De mail dient gericht te worden aan info@metdehand.nl o.v.v. Membership stopzetten. U ontvangt een bevestiging per mail met vermelding wanneer uw membership eindigt.

 

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie.

 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen.

 • Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram.

 • Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.

 • Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.

 

Omzetbelasting:
Per 1 oktober 2012 is het algemene btw-tarief van 19% naar 21% opgehoogd. Wat betekent dit voor u? Over de facturen die u van Metdehand.nl ontvangt voor de diensten die u van Metdehand.nl afneemt die op of na 1 oktober 2012 door Metdehand.nl worden geleverd, wordt het btw-tarief van 21% in rekening gebracht.

 

Metdehand.nl brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening. Specifieke in beginsel voor ondernemers bedoelde diensten worden gefactureerd inclusief 21% BTW.

 

Bescherming van intellectuele eigendom.

Op Metdehand.nl wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren en bedrijven in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Metdehand.nl verwijderd.

 

Het melden van een inbreuk.

Om deel te nemen aan het Melding van Inbreuk Programma volstaat het om een email naar het emailadres info@metdehand.nl te sturen. In deze email geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening.

Let op! Meldingen worden alleen in behandeling genomen als de melding afkomstig is van de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met Metdehand.nl via het contactformulier.

 

Verboden of verdachte objecten en diensten.

Metdehand.nl is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Metdehand.nl is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via Metdehand.nl is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving. Als gebruiker van Metdehand.nl bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.